Viktig småskalaproduksjon i Finnmark

Publisert: 5. august 2014

Den siste bonden i Berlevåg, Finnmark. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Det nye Arealbarometeret til Skog og landskap viser at én prosent av landets jordbruksareal befinner seg i Finnmark. Jordbruksarealet utgjør bare 0,3 prosent av fylket. Landbruket i Finnmark er preget av småskalaproduksjon, men er likevel viktig.

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Finnmark fylke. Informasjon om ressursgrunnlaget er hentet fra Arealressurskartet AR5. Arealbarometeret viser arealressursene i fylket. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Det meste er fulldyrka
Det nye Arealbarometeret for Finnmark viser at jordbruksarealet utgjør 147 400 dekar (1 dekar = 1 mål). Dette utgjør en 0,3 prosent av landarealet i fylket.
– Det aller meste av jordbruksarealet i Finnmark er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.- I tillegg er det også noe innmarksbeite. Dette er arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt, forklarer Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås.

– I Arealressurskartet (AR5) er det de produktive arealene som er kartlagt, i Finnmark utgjør dette 18 prosent av landarealet. Arealene som ikke er kartlagt i AR5 er i hovedsak snaumark og disse er klassifisert i andre av Skog og landskap sine undersøkelser, sier Frydenlund.

Lite, men viktig
– Finnmarkslandbruket er preget av småskalaproduksjon, men det er likevel viktig i et uforutsigbart verdenssamfunn, sier Torhild Gjølme, landbruksdirektør ved Fylkesmannen i Finnmark. Landbruket i Finnmark er en kulturbærer og bidrar til sysselsetting, bosetting og utvikling i distriktene.

– I Finnmark driver vi et effektivt jordbruk ut i fra de naturgitte premisser, med unike produkter av høy kvalitet som resultat, avslutter Gjølme.

Landbruket er en viktig premissgiver for kulturlandskapet i Norge, noe som har betydning for rekreasjon og turisme. En variert tunstruktur er typisk for kulturlandskapet i Finnmark. Veier, bekker, grøfter og elver stykker opp jordbruksarealene. Jordstykkestørrelse ligger godt under landsnittet, men er litt større enn de andre fylkene i Nord-Norge.

Skog og landskap og Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av sommeren publisere arealbarometre for samtlige fylker.

Last ned pressemeldingen og Arealbarometer for Finnmark:
Arealbarometer – Finnmark

Artikkel hentet fra Skogoglandskap.no