Verknad av traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold

Publisert: 26. januar 2017

Engavlingene har stagnert dei seinaste åra, og det er stilt spørsmål om jordpakking og dårlige jordfysiske forhold kan være en del av årsaka (Lunnan 2012). I fleire undersøkingar har en tidligare sett på ulike sider ved køyreskader i eng. Tveitnes og Njøs (1975) fann eit avlingstap på 11-15 % etter køyring både vår og høst på ulike jordartar på Vestlandet. Relativt tap var størst ved 2. slått. Luftkapasiteten i jorda vart redusert  og reduksjonen var større på moldjord enn på moldrik lettleire.

Jordart og jordfukt avgjer i stor grad om ein får skadeleg jordpakking og redusert engavling på grunn av køyring med traktor og maskiner.

Les hele rapporten:

Verknad av traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold

Link til nettside: http://hdl.handle.net/11250/2427107