Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes

Publisert: 18. februar 2019

NIBIO har kartlagt vegetasjonen på tre ulike lokaliteter i Bodø kommune, til sammen 41,2 km2. Hensikten med vegetasjonskartleggingen er å framskaffe informasjon for bruk i planlegging av beitebruk og landskapsskjøtsel. Kartlegginga er utført på oppdrag fra Bodø kommune. Prosjektet inngår i NIBIO sitt nasjonale program for vegetasjonskartlegging i utmark der oppdragsgiver prioriterer kartleggingsområde og bidrar med finansiering.

Hele rapporten kan sees her: Vegetasjon_Beite_Gjømmervatn_Kvalnes_Godøynes_Bodø kommune