Fra Lyngen i Troms. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Troms har noen av de beste beiteområdene

Publisert: 4. august 2014

Fra Lyngen i Troms. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Skog og landskaps nye arealbarometer viser at to prosent av landarealet i Troms er jordbruksareal. Grovfor og beite er viktig. Fylket har noen av de beste beiteområdene i landet.

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Troms fylke. Informasjon om ressursgrunnlaget er hentet fra Arealressurskartet AR5. Arealbarometeret viser arealressursene i fylket. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

44 prosent er produktive arealer
– Det aller meste av jordbruksarealet i Troms er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. – I tillegg er det også noe innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt, forklarer Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap.

– I Arealressurskartet (AR5) er det de produktive arealene som er kartlagt, i Troms utgjør dette 44 prosent av landarealet. Arealene som ikke er kartlagt i AR5 er i hovedsak snaumark og disse er klassifisert i andre av Skog og landskap sine undersøkelser, sier Frydenlund.

Potensial for flere beitedyr
– De siste årene har det vært en reduksjon i antall foretak i landbruket i Troms, men det er også positive trekk i utviklinga, sier Berit Nergård Nyre, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Troms.

– Det siste året har jordbruksareal i drift økt noe, mens om lag 30 bruk er lagt ned. Andelen leiejord i fylket er på 60 prosent. Den høye leiejordandelen er ei utfordring i forhold til både utbygging og agronomi. Grovforproduksjon og beitedyr er sentrale produksjoner i fylket. Troms har noen av de beste utmarksbeitene i landet og det er potensial for flere beitedyr, avslutter Nyre.

Skog og landskap og Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av sommeren publisere arealbarometre for samtlige fylker.

Last ned pressemeldingen og Arealbarometer for Troms.

Artikkel hentet fra Skogoglandskap.no