Stress og velferd hos rein

Publisert: 6. oktober 2016

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan et nytt system for automatisert registrering, fiksering og sortering av tamrein vil påvirke dyrevelferd, sammenlignet med tradisjonelle håndteringsmetoder.

Prosjektet går ut på å teste et automatisert system basert på avlesing av elektroniske øremerker i korridorer som styrer dyret inn i en veie- og fikseringsenhet. Man antar at dette trolig vil redusere arbeidstid og risiko for skader både på mennesker og dyr.

NIBIO Tjøtta samarbeider med Reinbeitedisktrikt 7 i Tana som stiller dyr til disposisjon.

Kostnadsoverslag er på kr 1460 000 hvorav kr 700000 er innvilget av arktiske midler. Det ble søkt om kr 1080000 i tilskudd, men innvilget kr 380000 mindre. Dette har resultert i at det har tatt tid å få fullfinansiering på plass og dermed er prosjektet forsinket i oppstart.

NIBIO Tjøtta arbeider nå med finske og svenske forskere for å få til en felles søknad til INTERREG slik at prosjektet kan realiseres.

soknad-stress-reinsdyr

tilsagn-stress-reinsdyr

Kontaktpersoner:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78 95 05 72

Grete M. Jørgensen, prosjektleder NIBIO Tjøtta, Grete.Jorgensen@nibio.no, tlf 407 66 769

Lenke – til den første artikkelen: https://arktisklandbruk.no/artikkelserie-arktiske-prosjekter/