Store utmarkseiendommer mangler klart definerte eiere

Publisert: 9. juni 2013

Mange store utmarkseiendommer mangler klart definerte eiere. Foto: Lars Østbye Hemsing / Skog og landskap

Norge har i alt 5413 eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke er i Landbruksregisteret. Dette utgjør et areal på over 58 millioner dekar, nær en femtedel av Norges landareal. 70 prosent av disse eiendomsteigene, og 80 prosent av arealet, mangler klart definert eier eller eiendomsgrenser i matrikkelen.

Skrevet av: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap

En ny rapport fra Skog og landskap tar for seg eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke er i Landbruksregisteret. Over 95 prosent av dette arealet er utmark i form av snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer. Bare fire prosent av dette, 2,4 millioner dekar, er produktiv skog, og kun 0,1 prosent jordbruksareal.

Mesteparten av arealet, og de fleste eiendomsteigene, befinner seg på Vestlandet; i Sogn og Fjordane og Hordaland, og i Nord-Norge; i Nordland og Troms. Syv av ti eiendommer er på mellom 1000 og 5000 dekar, mens over halvparten av arealet utgjøres av de 210 største eiendommene, som hver er på over 50 000 dekar.

De største teigene er i Sogn og Fjordane
Mens det i Sogn og Fjordane er 51 eiendommer på over 50 000 dekar, har Oslo, Akershus og Østfold ingen eiendommer over 20 000 dekar. De tre østlands-fylkene har til sammen seks eiendommer på over 5000 dekar uten tilknytning til landbruksregisteret.

– Ja, det er i Sogn og Fjordane vi finner flest av de største eiendomsteigene. Mye fjell og vidde gir mye utmark, forklarer Henrik Forsberg Mathiesen, rådgiver på Seksjon areal og eiendom ved Skog og landskap på Ås.

Ikke prioritert i kartlegging tidligere
I fylker med mye fjellområder og skogsområder med lav produktivitet er informasjonen om både eiendomsgrenser og eierforhold gjerne av dårligere kvalitet i enn i områder med mye jordbruksarealer og produktiv skog.

– Dette skyldes at nettopp disse områdene med mye utmark ikke har vært prioritert ved den opprinnelige kartleggingen, forklarer Mathiesen.

Nær halvparten (47 prosent) av eiendommene, noe som utgjør nesten en tredjedel av arealet, er ubebygd. Bare tretten prosent av disse store eiendommene, på litt under ti prosent av arealet, er bebygd med én eller flere boliger.

Så mange som 3775 av de i alt 5413 eiendomsteigene i rapporten faller utenfor kategorien «Eiendommer med klart definert eier». Det vil si at syv av ti eiendommer i utvalget, og nær 80 prosent av det samlede arealet, ikke er registrert med et entydig eierforhold i matrikkelen.

Områder med mye utmark har ikke vært prioritert ved den opprinnelige kartleggingen av eiendomsgrenser og eierforhold. Foto: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap
Områder med mye utmark har ikke vært prioritert ved den opprinnelige kartleggingen av eiendomsgrenser og eierforhold. Foto: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap

Vil styrke kunnskap om eiendommer med utmark
Og nettopp for å styrke kunnskapsgrunnlaget om eiendommer med mye utmark ba Landbruks- og matdepartementet i 2009 Statistisk Sentralbyrå og Skog og landskap om å utvikle et landsdekkende datasett om arealressurser og eiendomsteiger. Datasettet ble etablert i 2010. Det inkluderer i dag alle eiendommer og teiger på over fem dekar som ikke i sin helhet er klassifisert som vann, og utgjør 96 prosent av Norges landareal.

I 2012 presenterte Skog og landskap en rapport med oversikt over alle disse arealressursene og eiendomsteigene. Rapporten viste at det til sammen finnes 372 300 eiendomsteiger på mer enn fem dekar, som til sammen utgjør nær 312 millioner dekar. Åtte av ti eiendommer og 77 prosent av dette arealet har en klart definert eier.

Denne gangen har Skog og landskap sett nærmere på en gruppe eiendomsteiger som tidligere har vært lite gjenstand for offentlige utredninger.

– De store utmarksarealene har ikke vært registrert gjennom ordninger i landbruksforvaltningen, og har ofte vært mangelfullt registrert i matrikkelen, derfor var det et ønske om å sammenstille informasjon om disse, avslutter Mathiesen, som har skrevet rapporten i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Publikasjoner

Artikkel hentet fra Skogoglandskap.no