Småskala grøntproduksjon for direktesalg i Nord-Norge

Publisert: 30. mai 2023

Denne rapporten er et resultat av forprosjektet «Markedsmessige muligheter og utfordringer ved
småskala grønnsaksproduksjon for salg i Troms og Finnmark». Forprosjektet er finansiert gjennom
ordningen «Arktis 2030» som forvaltes av Troms og Finnmark Fylkeskommune i samarbeid med
Nordland Fylkeskommune. Prosjektet ble ledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og
gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Rapporten presenterer resultater fra en intervjuundersøkelse blant småskala grøntprodusenter i Troms og Finnmark, samt representanter for ulike salgskanaler. Målet var å kartlegge markedsmessige muligheter og utfordringer for småskala grøntproduksjon i landets nordligste fylke.

Det er underdekning på potet og grønnsaker i Troms og Finnmark. Produsentmiljøet er lite. For å snu denne utvikling anbefales en satsning på småskalaproduksjon, i tillegg til volumproduksjon. Undersøkelsen viser fremtidstro blant småskala grøntprodusenter, og god markedsadgang. Samtidig opplever produsentene at klimatiske forhold, mangel på produsentnettverk, lange avstander og små markeder, manglende infrastruktur, begrenset innpass i dagligvare, tidspress, lav lønnsomhet og mangel på offentlig støtte skaper utfordringer for næringa. Det er grunn til å anta at særskilte produksjonsmessige (kort vekstsesong og kaldt klima) og markedsmessige (lange avstander og små produsentmiljøer og markeder) som preger landsdelen, gjør utfordringene mer krevende for produsenter i nord enn lenger sør.

Rapporten anbefaler at tiltak for å styrke småskala grøntproduksjon i Troms og Finnmark inkluderer å sikre produsentene gode økonomiske betingelser, tilby veiledning og kurs og legge til rette for samarbeid og produsentnettverk, spesielt innen markedsføring og salg.

Forprosjektet bør følges opp med forskning som blant annet undersøker avlingsvolum og hvilken rolle småskala grøntproduksjon kan spille for regional selvforsyning, kostnader forbundet med produksjon og salg, samt potensialet for omsetning, ulike former for produsentsamarbeid og hvordan nordlig klima påvirker kvaliteten av ulike plantevekster.

Hentet fra Nibio