Sammen for Samvirke!

Publisert: 18. april 2016

Hva er markedsordninger?

Markedsordningene er blant de viktigste virkemidlene for å sikre en matproduksjon over hele landet. Ordningene sørger for at alle norske bønder får solgt råvarene de produserer, uansett hvor i landet de bor, og at forbrukere i hele landet får stabile forsyninger av jordbruksprodukter til en noenlunde lik pris. Markedsordningene sikrer også at markedet for jordbruksprodukter er i balanse.

Det er de bondeeiede samvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet som gjør tiltak for å balansere markedet. Samvirkene har plikt til å kjøpe bondens produkter, uavhengig av om bonden normalt leverer til samvirket, avstand til markedet eller svingninger i markedet. Samvirkene har også en leveringsplikt og må fordele råvarer til alle aktører i markedet til lik pris.

I 2014 satte daværende landbruksminister Sylvi Listhaug ned et utvalg som skulle evaluere markedsordningene. Utvalget fikk i mandat å gjennomgå markedsordningene og legge fram forslag til alternative måter å balansere råvaremarkedene på. Utvalget skulle vurdere behovet for markedsbalansering og ta stilling til om systemet kunne avvikles. Rapporten fra utvalget ble presentert i juni 2015.

Utvalget konkluderer med at markedsordningene fungerer og ikke er konkurransevridende. Samtlige representanter i utvalget for bonden, matindustrien og dagligvarehandelen går inn for å ha markedsordninger. Et mindretall av utvalgsmedlemmer utenfor verdikjeden for mat vil avvikle ordningene i sin helhet.
Det er usikkert hva landbruks- og matministeren vil gjøre videre med rapporten, men det er venta at den blir sendt ut på høring.