Samisk matutviklingsseminar

Publisert: 4. oktober 2016

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske forhold og innføres blant samiske videreforedlere av reinkjøtt. Det ble også diskutert om det er interesse for å etablere en norsk avdeling av SlowFood Sàpmi.

Bakgrunn

Nordre Nordland og Sør-Troms er en samisk region som deles opp i flere geografisk definerte områder. Dette danner utgangspunktet for mangfoldige mattradisjoner. Regionen inneholder markasamisk, lulesamisk, sjøsamisk/kystsamisk og reindriftssamisk område. Det snakkes to samiske språk i regionen – nordsamisk og lulesamisk.

Området er gjennom geografi, historie, språk, reindrift og regionale kulturelle kjennetegn knyttet til de samiske miljøene på tilstøtende deler av Sápmi i Sverige. På svensk side har de kommet noe lengre i utviklingen av markedsføring og kvalitetssikring av samisk turisme, tradisjonell duodje og reinkjøttforedling. Gjennom EU-programmer er det finansiert ulike initiativ, hvor det er vunnet erfaring som kan være nyttig for norsk side å ta del i, i stedet for å begynne arbeidet på nytt igjen. Det er etablert ulike prosjekter og organisasjoner, som SlowFood Sápmi, Renlycka og VisitSápmi.

Slow Food Sàpmi er en samisk bransjeorganisasjon som jobber for bærekraftig ressursutnyttelse med fokus på å utvikle og ivareta samisk mat og samenes rett til å produsere sin egen mat – matsuverenitet.

Renlycka er et kvalitetsmerke for videreforedlere av reinkjøtt som viser at bedriften oppfyller visse kvalitetskrav, er samisk og tar på seg en rolle som ambassadør for kvalitetsmerket Renlycka.

VisitSápmi er en paraplyorganisasjon for samisk reiseliv, foreløpig organisert bare på svensk side.

Prosjektet

For å kartlegge interessen for tilsvarende satsing på norsk side, ble det 18. september 2015 avholdt et samisk matutviklingsseminar i Tromsø. På seminaret ble det drøftet mulige samarbeidsområder med aktører på svensk side og hvorvidt det finnes interesse for å etablere SlowFoodSapmi blant samiske matinteressenter og innføring av kvalitetsmerke tilsvarende Renlycka blant samiske reinkjøttbedrifter i Nordland og Troms. Det ble også drøftet hvordan en kan samarbeide med det samiske prosjektet VisitSápmi.

Resultatet fra seminaret, dersom det var positivt, var tenkt å resultere i en Interregsøknad om et treårig hovedprosjekt. Det er så langt ikke kommet til noen Interregsøknad.

Fakta om prosjektet:

Prosjekteier: Arran – lulesamisk senter

Prosjektleder: Martin Rimpi

Samarbeidspartnere: SlowFood Sapmi

Totalkostnad: 400 000

Arktiske midler: 300 000

Prosjektet avsluttes i 2016.

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Lenker:

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Samisk matutviklingsseminar

Arran – lulesamisk senter

prosjektbeskrivelse-samisk-matutviklingsseminar

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 22 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 6. oktober og handler om stress og velferd hos reinsdyr under handtering.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger