Yikes

Rapport fra prosjektet «Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge»

Publisert: 3. juni 2022

Nordnorsk Landbruksråd har som prosjektsøker gitt et oppdrag til  Agri Analyse for å utarbeide en rapport som omhandler produksjon, distribusjon og omsetning av grønt i vår nordligste landsdel, og den ble ferdigstilt av prosjektleder Hanne Eldby i vår.

«Landbruket i den nordligste landsdelen står overfor store utfordringer fremover, men også muligheter. Forbruket av kjøtt skal ned og planteproduksjonene skal opp, samtidig som landsdelen har et klima som ikke egner seg for kornproduksjon. Det et mulig å produsere både potet, grønnsaker og bær i alle vår nordligste fylker, men  landsdelen har likevel hatt en større nedgang i grøntproduksjonen enn landet forøvrig de siste årene.»

Rapporten søkte svar på om dette er mulig, og kartlegge de flaskehalsene som gir utfordringer i produksjon, distribusjon og omsetning. Det ble klart gjennom prosjektet at det er en positiv holdning blant de forspurte bøndene å øke produksjonen, og det gir grunn til optimisme for fremtiden.

«En satsing på grøntsektoren i Nord-Norge må bygge på to strategier. Den ene er å øke antallet produsenter som får leveringsavtale med grossist, og dermed innpass i dagligvarekjedene. Den andre strategien må bygge på de små produsentene og bidra til at disse kan øke produksjonen og omsetningen, men fortsatt innenfor rammen av småskalaproduksjon. Denne gruppen er viktig fordi de bidrar til å opprettholde et fagmiljø for grøntprodusentene i landsdelen, og fordi de også kan bidra positivt til å få nye produsenter til å starte opp.»

Rapporten peker på flere flaskehalser som bør utredes og utbedres for å komme i mål, og er kommentert i en kronikk i Nationen 30.03.22: https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/landbruk-over-hele-landet-eller-hele-landet-minus-nord-norge/

Hele rapporten kan leses her: Rapport 4-2022 Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge