Ønsker mer forskning på arktisk landbruk

Publisert: 6. september 2016

Nord-Norge henger etter når det gjelder forskning på landbruk i landsdelen. Dette vil Nordnorsk landbruksråd prøve å gjøre noe med.

Nordnorsk landbruksråd har fått innvilget midler til et forprosjekt for å forberede en kraftigere og mer målretta innsats mot ulike finansieringskilder innen forskning og utvikling. Høsten 2015 ble det arrangert et utviklingsverksted der ulike prosjektideer ble lansert og prioritert.

I forbindelse med det årlige Hurtigruteseminaret arrangert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), ble det gjennomført en workshop med samme formål; få fram de gode ideene og prioritere hva det skal satses på.

Det skal utarbeides en handlingsplan som inneholder en statusrapport over den forskningen som foregår/har foregått i landsdelen og de utfordringer innen kompetanse som er i landsdelen.

For å nå fram til beslutningstakere og finansiører, er det nødvendig med direkte møter. Nordnorsk landbruksråd vil gjennomføre møter med Landbruksdirektoratet, Forskningsrådet, fylkeskommunene i nord og styret for Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Prosjektet går over tre år og avsluttes nå i 2016. Totalbudsjettet er på kr 270 000 og det er gitt kr 200 000 i tilskudd.

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr. 14 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 8.9. og handler om prosjektet «Arktisk kjekjøtt». Totalt er kr 12335162 innvilget til 24 ulike prosjekter. Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, Sametinget, Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Kontaktpersoner:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78 95 05 72

Prosjektleder Odd Arild Finnes, NIBIO, odd-arild.finnes@nibio.no, tlf 934 98 792

Lenke – til den første artikkelen: https://arktisklandbruk.no/artikkelserie-arktiske-prosjekter/

Revidert søknad kompetanselandbruk

Tilsagn kompetanselandbruk