Økologisk gjødsling av jordbær

Publisert: 16. november 2021

Effekter av temperatur og daglengde.

Produksjonsmetoden med dyrking av produksjonsklarejordbærplanter under høye plasttunneler er en produksjonsform som har gitt et løft for bærdyrking i nord. Med denne produksjonsformen overvinnes utfordringer som vinteroverlevelse, lite gunstige forhold for blomsterdannelse på høsten og utfordringer med skadegjørere. Sammen med veksten av bærdyrking har også interessen for å dyrke økologisk dukket opp.

Dyrking i tunell vil kunne gi en større og mer forutsigbar avling med bedre kvalitet av økologiske bær. En slik produksjon er kostnads- og kunnskapskrevende, og har mange utfordringer: høye investeringer, presis næringsforsyning, plantevernstrategier må tilpasses, og sortsvalget må spisses.  Ved bruk av tunneler krever gjerne bruk av lettløseliggjødsel tilført med vannings. Det finnes flere slike gjødseltyper på markedet. De fleste økologiske gjødseltyper inneholder alle viktige næringsstoffer som kreves for plantevekst og utvikling, men med varierende konsentrasjoner. De fleste av dem krever en imidlertid en mineralisering før planteopptak. Derfor er tilgjengeligheten av næringsstoffer for planten ikke øyeblikkelig og avhenger av forhold som påvirker denne prosessen slik som temperatur. Det kan derfor hende at planter ikke får tilstrekkelige mengder næringsstoffer i løpet av de ulike aktive vekstfasene.

Klimaet i vekstsesongen i Nord-Norge er unik med en relativ lav middeltemperatur kombinert med midnattssol som gir fotosyntese store deler av døgnet. Dette kan være med på å påvirke planteveksten på flere områder. For å kunne lykkes med økologiske bærproduksjon i Nord-Norge trengs det kunnskap om hvordan klima påvirker tilgjengeligheten og opptaket av økologiske gjødslingskilder. Gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Kunnskapsutviklingsmidler for Arktisk landbruk fra Nibio har det blitt gjennomført forsøk på Holt og hos økologiske dyrkere i Alta med mål om å øke kunnskap om økologisk gjødsling.

METODE

Ventebedsplanter av sorten Sonata (WBM) ble dyrket i potter med torv+perlite under kontrollerte forhold i klimalaboratoriet i Tromsø ved 18 og 12 °C kombinert med lang og kort dag (18 og 24 timer) og gjødslet med tre ulike økologisk gjødseltyper (Pioner, Biorg K og BioBloom) og en mineralgjødsel. Konsentrasjonen av de ulike økologiske gjødseltypene ble beregnet ut ifra nitrogennivået til mineralgjødsel (Calsinitt og Kristalon) med ledetall 1.5 EC (tabell 1). Utviklingstrinn (blomstring og bær dannelse) ble notert underveis og plante vekt (frisk og tørrvekt), antall blomster utviklet, antall blomstersilker, kroner og plantehøyde ble registrert. Plantene ved 18 °C ble høstet 2,5 uker før plantene ved 12 °C. I veksthus ble tre ulike sorter (Sonata, Rumba og Malling Centanary) gjødslet med mineral (Calsinitt + Kristalon) og økologisk flytende gjødsel (Pioner).

GjødselNPKCaMgSFeMnB
Calsinitt + Kristalon1813718614332431,90,70,3
Pioner Complete181301001263
Biorg K18112398515300,40,20,1
Biobloom181634362

Tabell 1. Mengde næringsstoffer (mg/L)i gjødselblandingene

RESULTATER

KLIMALAB FORSØK

Vekst

Det var en signifikant effekt av behandlingene på plantens tørrvekt. Faktorene som var påvirket planteveksten mest var temperatur, deretter daglengde og mens det ikke var signifikant effekt av gjødseltype. Planteveksten var best ved lang dag og lav temperatur (Figur 1). Ved 18 °C var det dårligere vekst med unntak av Pioner som hadde lik plantevekt ved 12 og 18 °C ved lang dag

.

Figur 1 Plantevekst ved fire ulike gjødseltyper, og høy og lav temperatur (12 og 18 C) kombinert med kort og lang dag (18 og 24 timer)

Analyse

Makronæringsstoffer. Nitrogen-nivået i gjødselblandingene var likt, men nivået funnet i bladene var ulikt og var påvirket av gjødseltype og daglengde, og noe mindre av temperatur. Biorg K hadde generelt lavest nitrogen-nivå i bladene, mens Pioner hadde høyest nitrogen-nivå. Kort dag hadde høyere nivå enn lang dag, og 12 °C hadde høyere nivå enn 18 °C. Nitrogen-innholdet i bladene var under norm ved mineralgjødsel dyrket ved lang dag både ved 18 og 12 °C, men ved norm ved kort dag (Tabell 1). BioBloom var under norm ved 18 °C, mens Pioner var under norm ved lang dag+12 °C. Det var derimot ingen klar korrelasjon mellom planteveksten og nitrogen-nivået

Kalium-nivået i bladene var mest påvirket av daglengde. Dette tyder på at kaliumopptaket påvirkes av daglengden, men nivået i bladene korrelerte negativt med tørrvekten.

Fosfor-nivået var mest påvirket av gjødseltype. BioBloom hadde svært høyt forsfor-innhold (Tabell 1) og hadde høyeste nivået i bladene (Tabell 2). Mens Biorg K hadde det lavest nivået i blandingen også hadde lavest nivå i planten. I tillegg til gjødseltype påvirket daglengden opptaket og var lavest ved lang dag. Fosfor-innholdet korrelerte derimot ikke med planteveksten.

Mikronæringsstoffer. Innholdet av bor så ut til å være mest påvirket av forsøksbehandlingene. Bor er viktig for jordbærplanter og påvirker både blomstring og bærdannelsen. Bor-nivået var mest påvirket av gjødseltypen og litt av daglengde men ikke av temperatur og var høyest ved mineralgjødsel. Nivået var under norm ved Pioner-gjødsel+lang dag både ved 12 og 18 °C, og Biorg K+12 °C både ved kort og lang dag. Det var ikke korrelasjon mellom antall blomster og bor innhold. (Det finnes tilleggsgjødsel som gir ekstra bor som ikke ble gitt i dette forsøket hos enkelte av produsentene.)

Blomstring

Blomstringstidspunktet var kun påvirket av temperatur og ikke av daglengde eller gjødseltype. Planter som var dyrket ved 12 °C blomstret i snitt 14 dager senere enn ved 18 °C.

Produksjonsklare jordbærplanter kommer med et blomstringspotensial. Dette potensialet ble ikke funnet å påvirkes av gjødseltype mens veksttemperatur påvirket blomsterdannelsen og i tillegg var det en interaksjonseffekt med lys x temperatur (Figur 2). Det vil si at enkelte kombinasjoner av lys og temperatur i kombinasjon har en effekt slik at planter dyrket ved høy veksttemperatur (18 °C) kombinert lang dag med utviklet færrest blomster under driving i vektkammeret enn ved kort dag.

Figur 2 Utviklede blomster per plante dyrket ved fire ulike gjødseltyper, og høy og lav temperatur (12 og 18 C) kombinert med kort og lang dag (18 og 24 timer)

For å undersøke om det var variasjon mellom ulike sorter på hvordan avlingen ble påvirket av mineralgjødsel vs økologisk flytende gjødsel (Pioner). Planter av tre ulike sortert (Sonata, Rumba og Malling Centenary) ble drevet frem til bæring i veksthus. Resultatene viste ikke signifikante forskjeller i avling mellom gjødseltype for alla de tre sort, men forskjeller mellom sortene (Figur 3).

Figur 3 Avlinger av tre ulike jordbærsorter gjødslet med konvensjonell og økologisk gjødsel

Feltforsøk

I 2020 ble det dyrket ventebedsplanter av Salsa (WBL) i Alta og Tromsø mens det i 2021 ble det dyrket Sonata (WBM). I Alta ble det dyrket økologisk og gjødslet med økologisk flytende gjødsel (Pioner) mens det i Tromsø ble gjødslet med mineralgjødsel (Calsinitt + Kristalon).  Resultatene fra 2020 viste at Salsa er for sein for disse forholdene og det var mange grønne bær ved sesongslutt. Avlingsresultatene fra Salsa viste imidlertid ingen forskjeller mellom økologisk dyrkning i Alta sammenlignet med mineralgjødsel i Tromsø. I 2021 gav Sonata i snitt 100 g lavere avling per plante ved økologisk produksjon sammenlignet med mineralgjødsling. Reduksjon i avling i 2021  skyldes trolig utforinger med skadegjører ved økologisk dyrking.

KONKLSUJSON

Resultatene viste at planteveksten og utviklede blomster var mest påvirket av veksttemperaturen og daglengden, mens gjødseltype og daglengde hadde størst effekt på innholdet av næringsstoffer i bladene. For optimal vekst av Sonata ved bruk av økologisk flytende gjødsel er det viktig gjøre seg kjent med gjødseltypen og å ta bladanalyser underveis for å treffe godt med gjødsling. Men klima og lysforholdene plantene dyrkes er viktig for vekst og utvikling i større grad enn type gjødsel som brukes. Resultatene fra vekst data viser at lange dager ved lave temperaturer kompensere veksten og bladanalyse viser at gjødsling under ulike temperaturer og daglengder kan trenge justeringer i gjødslingsregimet for optimalt næringsopptak både for økologisk og for konvensjonell produksjon.