Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

Publisert: 27. september 2016

Kalkyleskjæring av rein

For gris og storfe har det i mange år vært et system for vurdering og klassifisering av kvaliteten på slakt. Dette systemet vurderer både fettprosent og kjøttfylde, og vurderes etter fastsatte krav. Samme system er nå innført for reinkjøtt.

Etter at klassifiseringssystemet EUROP er tatt i bruk i alle slakterier, skal Animalia engasjeres i et tre-årig prosjekt der systemet skal kvalitetssikres. Animalia, som eies av bedrifter innen norsk kjøtt- og fjørfebransje, arbeider til daglig med spørsmål knyttet til hele verdikjeden innen kjøtt- og eggproduksjon.

Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) er prosjekteier.

Dette skal gjennomføres:

  • Planlegging av skjæremønster og nedskjæringsprosess. Programmering av

registreringssystem, kjøtteknologiske målinger

  • Logistikk/varestrøm til og fra pilotanlegget for å få tilgang til riktig antall og utvalg av skrotter.
  • Kalibrering av fettskanner som kan måle fettprosent i sorteringer av ulike slag.
  • Kalkyleskjæring og datafangst. Kalkyleskjæringen skal foregå 2-3 uker pr år. Slaktene velges fra ulike regioner. Med mye data vil sikkerheten i datagrunnlaget øke.
  • Reklassifisering. Dette som en ekstra kontroll av slakteriets klassifiseringsresultat.
  • Database og statistiske analyser. På grunnlag av innsamlede data beregnes

statistiske modeller for forventet utbytte av slakt som et resultat av slaktevekt og EUROP-klasse (kjøttfylde og fettgruppe).

Resultatene fra dette prosjektet vil kunne bidra til større kunnskap og bevissthet om kvalitet og prising av reinkjøtt. Det vil bli lik vurdering etter fastsatte kriterier over hele landet og skrottene vurderes ikke bare ut i fra totalvekt.

Prosjektansvarlig John Anders Lifjell sier at før arbeidet hos Animalia kan starte, må man først få på plass opplæring av klassifisører i slakteriene og få ut informasjon til reineierne. Dette arbeidet pågår for fullt, og er finansiert av Landbruks- og matdepartementet.

Totalbudsjett på prosjektet Kalkyleskjæring av rein er på kr 2480000 hvorav kr 1480000 er tildelt av arktiske midler.

soknad-kalkyleskjaering-rein

tilsagn-kalkyleskjaering-rein

Fotograf: Jens Petter Falkensten, Fylkesmannen i Finnmark

Kontaktpersoner:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78 95 05 72

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr. 20 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 29.09.16 og handler om Et felles løft i arktisk landbruk. Totalt er kr 12 335 162 innvilget til 24 ulike prosjekter.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, Sametinget, Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.