Nytt prosjekt viser verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge

Publisert: 25. august 2020

Norsk Institutt for Bioøkoøkonomi (NIBIO) og Østlandsforskning (ØF) har på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd utarbeidet en ny rapport som som beskriver utviklingen i landbruket i Nord-Norge. Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark har finansiert dette arbeidet. Rapporten er fremlagt og ligger tilgjengelig på nettsiden til NIBIO: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2663880

Rapporten er basert på tall fra 2018.

Landbruket er en stor og viktig aktør i næringslivet i nord. Det er en gjensidig avhengighet mellom jordbruksnæringen og tilhørende foredlingsindustri. Innenfor jordbruksbasert industri (næringsmiddelindustri) anslås det at 1099 personer er direkte sysselsatte av lokalt landbruk. Verdiskapingen i den landbruksbaserte industrien, som er er avhengig av landbruksnæringen lokalt, er beregnet til å utgjøre totalt 1,2 mrd. kr i Nord-Norge. Samlet verdiskaping (bruttoprodukt) fra landbruksbasert primærnæring utgjør 2 mrd. kr for Nord-Norge. I alt utgjør bruttoproduktet fra landbruksbasert primærnæring og landbruksbasert industri over 3 mrd. kr per år.
Primærleddet i landbruket i Nord -Norge sysselsetter 3910 personer. Hvis man benytter en sysselsettingsmultiplikator på 1,7. kan vi konkludere med at 6647 personer er sysselsatt via landbruket i Nord-Norge.

I tidligere Troms fylke er Landbrukssamvirket sammen med fiskeindustrien de største industriaktørene i hele fylket. Nordnorsk Landbruksråd ønsker å synliggjøre og ikke minst fremheve den viktige rollen bonden har i nord. Når det snakkes varmt om å stimulere til vekst og satsning på lokale arbeidsplasser, må landbruket ha sin rettmessige plass. Legges det til rette for vekst ute på gårdene vil dette gi vekst både hos industri og andre næringer i nord.