Nye retningslinjer for regionale samarbeidsråd

Publisert: 4. juli 2018

Vedtatt i NLs styre 15.12.17

Formålet

Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å fremme landbrukets felles interesser i regionen.

Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Oppgaver

Nærmere konkretisering og prioritering av oppgaver skal skje i arbeidsutvalg og årssamling. NLs styre kan i forbindelse bevilgning peke på saker som en ønsker at skal gis prioritet det kommende året.

Deltakere

Deltakerne i Landbruksrådet er bøndenes organisasjoner; i utgangspunktet medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruksrådet kan samarbeide med andre aktører i regionen, men kan ikke forplikte de deltakende organisasjoner økonomisk eller juridisk.

Organisering

Oppnevning

NLs medlemsorganisasjoner oppnevner sine tillitsvalgte i den aktuelle regionen som representanter til de respektive landbruksråd. Disse representantene skal også oppnevnes eller velges i Landbruksrådets arbeidsutvalg. De utpeker også en ansatt som skal møte i årssamlingen og for øvrig være organisasjonens kontaktperson for Landbruksrådets sekretariat. Oppnevning skjer snarest mulig etter avholdte årsmøter i medlemsorganisasjonene, og meldes til landbruksrådenes sekretariat senest 1. september.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar med en tillitsvalgt og en ansatt fra de respektive fylkeslag i regionen.

Arbeidsutvalg

Landbruksrådet skal ha et arbeidsutvalg som minimum består av representanter fra

  • TINE SA
  • Nortura SA
  • Felleskjøpet Agri SA eller Felleskjøpet Rogaland Agder SA
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Årssamlingen kan beslutte å utvide arbeidsutvalget med representanter for flere organisasjoner.

Årssamlingen velger leder og nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

Arbeidsutvalget skal løpende følge opp aktivitet og økonomi, og fremme forslag til arbeidsplan for årssamlingen.

Årssamling

Landbruksrådet skal avholde en årssamling for alle deltakerne innen 1. november.

Ved valg og øvrige avstemminger har hver møtende organisasjon 1 stemme.

Leder i Arbeidsutvalgets er møteleder i rådsmøtet.

Årssamlingen skal behandle

  • Rapport om virksomhet og økonomi
  • Arbeidsplan og budsjett for kommende år etter forslag fra arbeidsutvalget
  • Aktuelle saker fra arbeidsutvalget
  • Valg til eventuelt utvidet arbeidsutvalg
  • Valg av leder og nestleder

Årssamlingen kan utpeke en valgkomite til å forberede neste års valg dersom en finner dette hensiktsmessig.

Ut over den obligatoriske årssamlingen kan arbeidsutvalget innkalle alle deltakerne i Landbruksrådet til møte ved behov. Det skal da i innkallingen angis hvilke saker som skal behandles.

Økonomi og regnskap

Finansiering

Det stilles sekretariat for landbruksrådet til disposisjon fra ett av Norges Bondelags fylkeskontorer i regionen. Finansieringen av dette skjer sentralt i hht avtale mellom NB og NL.

Aktivitetsmidler stilles til disposisjon for landbruksrådet fra landbrukssamvirket v/NL. Den økonomiske rammen for samvirkeforetakenes bidrag det regionale samarbeidet og fordeling av aktivitetsmidler til Landbruksrådene for neste år fastsettes i NLs årsmøte i mai.

Kostnader og eventuell godtgjøring for deltakelse i Landbruksrådets aktivitet dekkes fra de deltakende organisasjoner.

Bilagshåndtering og regnskap

Tildelte aktivitetsmidler står på øremerket konto i Norsk Landbrukssamvirke. Landbruksrådet håndterer sin økonomiske aktivitet gjennom NLs dokumenthåndterings- og regnskapssystem innenfor tildelt ramme. Det er ikke forutsatt at Landbruksrådet skal bygge opp vesentlig kapital på sin konto, men ved behov kan ubrukte midler kan overføres neste år.

I den grad landbruksrådet har et begrunnet behov for fortsatt å ha økonomihåndtering innen en selvstendig juridisk enhet, kan tildelte aktivitetsmidler tas ut som et samlet tilskudd. Det skal da framlegges regnskap senest 15.februar det etterfølgende år.

Regnskapet for det det regionale arbeidet samlet, vedtas formelt av NLs styre og årsmøte.