Nortura

Publisert: 10. juni 2015

Nortura er i kraft av Omsetningsloven tildelt ansvaret for markedsreguleringen for kjøtt og egg. Markeds- og produksjonsregulering skal sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel slik at bonden oppnår de priser som er fastsatt i jordbruksavtalen.

Det er viktige grunner til at samvirket er gitt ansvaret for markedsreguleringen:

  • Oppgavene som ligger til markedsreguleringen løses best av en landsdekkende organisasjon med hånd om en stor del av førstehåndsutbudet.
  • Markedsregulering er en kontinuerlig oppgave som krever inngående kjennskap til og oversikt over produksjons- og markedsforhold.
  • Et bondeeid samvirke har sterke incitamenter til å utføre markedsreguleringen så kostnadseffektivt som mulig fordi produsentene selv står for gjennomføringen og har det økonomiske ansvaret for overproduksjon gjennom priser og omsetningsavgift.

Mottaksplikt
Som markedsregulator har Nortura plikt til å ta imot husdyr til slakting og egg over hele landet. Mottaksplikten skal sikre bonden avsetning for sin produksjon. Dette er et viktig landbrukspolitisk virkemiddel for å sikre husdyrproduksjon i hele landet.

Les mer på www.nortura.no