summer garden leaf blur

Kantsoner og insekter

Publisert: 15. november 2022

NIBIO ved Jutta Kapfer og Ellen Elverland har publisert resultater etter å ha kartlagt vegetasjonen i seks ulike jordbruksområder i Troms og Finnmark. Kartleggingen hadde som mål å undersøke betydningen av kantsoner for pollinerende insekter i Nord-Norge. Jordbrukslandskapet er i stadig endring og
aktive gårdsbruk i regionen har gått drastisk ned siden 1970-tallet. Mange små og avsidesliggende gårdsbruk har gått ut av drift og dette fører til at jordbruksareal gror igjen, og gjengroing er også en trussel for arter som finnes i tilstøtende vegetasjon, som kantsoner.

Kantsoner langs dyrket eller beitet areal er viktige leveområder for mange plantearter og insekter som livnærer seg av disse plantene og finner skjul, bol- og reirplasser der. Dette er fordi kantsonene er et møtested for plantearter fra eng og beite og fra tilstøtende vegetasjon som skog, myr, veikanter og fjæra. Dette bidrar til mer varierte plantesamfunn. Men hvordan står det egentlig til med kantsonene
i det nordnorske jordbrukslandskapet? Hvor vanlige er de og er de egentlig insektvennlige?

Les hele saken på NIBIO sine hjemmesider: https://hdl.handle.net/11250/3028632