Nå blir det enklere å gjødsle poteten riktig

Publisert: 23. september 2016

Potetdyrkeren kan få et ekstra hjelpemiddel i vekstsesongen for å avgjøre hva som er riktig nitrogengjødsling i den enkelte potetåker. Ved å bruke dette hjelpemiddelet kan en gjødsle etter behov og korrigere for effekten av varierende nedbør og andre forhold i vekstsesongen. Rett mengde nitrogen gir god kvalitet på poteten, som en viktig del av det arktiske måltidet, og sist men ikke minst, en god miljøgevinst.

Bakgrunn

Ulike potetsorter har ulik vekstrytme og ulikt behov for nitrogengjødsling tidlig i vekstsesongen. Det er viktig at næringsstoffene er tilgjengelig når planta trenger dem, fordi tidspunktet for gjødsling kan være avgjørende for både knolldanning, avlingsmengde og potetkvalitet.

I Norge har vi en del erfaringsgrunnlag for hva vi tror er riktig gjødsling til ulike sorter ved dyrking på ulike jordarter. Litt for ofte treffer vi likevel ikke riktig med nitrogenmengden, noe som resulterer enten i dårlig avmodning på grunn av for sterk gjødsling, eller for tidlig avmodning på grunn av for lav gjødsling. For sterk gjødsling gir dårlig økonomi på grunn av dårlig skallkvalitet og dermed for høy utsortering, lavt tørrstoff og dårlig stekekvalitet. I jorda ligger det uutnyttet nitrogen igjen om høsten, noe som er dårlig for både økonomien og miljøet. For lite tilført næring utnytter ikke potetplantenes vekstpotensial og gir små knoller og lave avlinger.

I Sverige er det utført enkle forsøk hvor de har fastsatt optimal kurve for nitratinnhold i potetplanta ved ulike utviklingstrinn i noen av sine sorter. Ut fra denne sortstilpassede kurven kan en gjennom vekstsesongen gjøre nitratmåling i hvilken som helst annen åker med samme sort, og justere nitrogengjødslinga slik at en treffer det ønskede nivået. Dette har det vært ønske om å få til også for norske sorter og norske vekstforhold.

Prosjektet

Dette er en del av et landsomfattende prosjekt og bidraget med arktiske midler har gitt anledning til å få med felt og sorter tilpasset nordnorske forhold.

Feltforsøkene er kjørt i samarbeid mellom Norsk landbruksrådgiving og Bioforsk (nå NIBIO). Det ble gjort feltforsøk med i 19 felt fordelt over landet. Sju sorter ble valgt ut til forsøksfeltene. Sortene ble valgt ut fordi de representerer en stor markedsandel

innen sitt bruksområde, og sortene er interessante i det norske markedet.

Det eneste feltet i Nord-Norge var lagt til Salten.

Resultater

Resultatene viser oss at vi kan dele inn de sju sortene i ulike klasser når det gjelder krav til mengde nitrogen. Ved å sammenstille avlings- og kvalitetsundersøkelsene med modningsfaktorene «friskt ris 14 dager før høsting» og «innholdet av nitrat i bladstilken i ppm 14 dager før høsting» kan vi si noe om hva som ser ut til å være optimal mengde N for de ulike sortene.

Prosjektet videreføres i perioden 2015-2017 med midler fra Klima- og miljøprogrammet hos

Landbruksdirektoratet. Du kan lese mer om dette oppfølgingsprosjektet på nettsidene til Landbruksdirektoratet og Norsk landbruksrådgiving.

Samarbeidspartnere:

Det var 15 NRL-enheter med i prosjektet. Prosjektleder har vært fagkoordinator potet i NRL Borghild Glorvigen. Prosjektet ble utført i nært samarbeid med Bioforsk (nå NIBIO).

Prosjektet ble også støttet av varemottakere (Maarud, KiMs, Sørlandschips, BAMA, Totenpoteter, Findus, Hoff m.fl.) ulike steder i landet og Yara var med som samarbeidspartner med kunnskap og næringsanalyser. Rådgivere i Danmark og Sverige har gjort lignende forsøk, og NLR har hatt tett samarbeid og kunnskapsutveksling med dem.

Fakta om prosjektet (nordnorsk del):

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving Salten

Prosjektleder: Anne Marit Isachsen og Borghild Glorvigen

Totalkostnad: 140 000 (budsjettert 81 500)

Arktiske midler: kr 40 000

Prosjektet ble avsluttet desember 2015

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 19 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 27. september og handler om kalkyleskjæring av rein.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Lenker:

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

sluttrapport-gjodsling-potet