Møte om beredskaptilskudd i verdikjeden for mat

Publisert: 25. juni 2024

I går var aktører fra landbruksnæringa i Nord-Norge på møte hos Landbruks- og matdepartementet for å snakke om beredskapstilskudd i verdikjeden for mat i Nord-Norge.

Til stede fra landbruket var Bjørn Arne Skoglund, bonde på Andøya og regionleder i Nortura i nord, Ole Petter Melhus, bonde i Bardu og tillitsvalgt i Tine nord, Helga Pedersen, organisasjonssjef i Bondelaget i Troms og Finnmark, Kristin Hoff, Norsk Landbrukssamvirke og Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Bakgrunnen for møtet er at flere kommisjoner, og også Riksrevisjonen, det siste året har påpekt at norsk forsyningssikkerhet og matberedskap er for dårlig. Forsvarskommisjonen skriver at beredskapslagre for mat, drivstoff og utstyr er mangelvare. Totalberedskapskommisjonen peker spesielt på sårbarheten i nordområdene. Av beredskapshensyn er det derfor avgjørende med løpende produksjon, bearbeiding, kompetanse og logistikk i verdikjeden for mat i denne landsdelen.

Beredskapstilskudd

  • På bakgrunn av dette foreslås det at det ytes et beredskapstilskudd til bearbeiding av jordbruksråvarer i Finnmark, Troms og nordre del av Nordland, sier Lise Kaldahl Skreddernes, verdens nordligste melkebonde og leder i Finnmark Bondelag.

Under møtet i dag påpekte Skreddernes at hun tidligere i år har sagt at man på trykke på den røde knappen for jordbruket i Nord-Norge. Formålet med beredskapstilskuddet er å styrke beredskap og matforsyning og å sørge for trygghet for befolkningen.

-Vi mener at dagens anleggsstruktur for bearbeiding av melk og kjøtt i Nord-Norge er utfordret, og at beredskap, matforsyning og befolkningens trygghet kan bli svekket, sier Skreddernes.

Konkret forslag til tilskudd

Bjørn Arne Skoglund fra Andøya pekte på at antall bønder i Nord-Norge er nesten halvert siden årtusenskiftet. Med det har også tilgangen på slakt blitt kraftig redusert, og de fleste slakteriene i landsdelen er lagt ned. Per i dag har Nortura slakterier i Karasjok, Målselv og Bjerka, og så har Horn et slakteri i Lofoten.

-Vi har per i dag mer struktur enn det tilgangen på råstoff tilsier. Det er det eierne av slakteriene som betaler for. Vi mener dette er en grunnleggende infrastruktur som staten bør være på å opprettholde i en landsdel som både stor sikkerhetspolitisk betydning og sårbarheter i beredskapen, sier Skoglund

Ole-Petter Melhus viser til at færre bruk, lange avstander og tøft klima gjør det krevende «å drive butikk».

  • Helt konkret foreslår vi et beredskapstillegg som gis per liter melk som tappes og per kilo kjøtt som slaktes og skjæres i Finnmark, Troms og Nordre Nordland. Et viktig premiss er at det skal være søkbart og konkurransenøytralt, sier Melhus.

Han understreker at dette tilskuddet handler om å ivareta forsyningssikkerheten for mat i landsdelen og at det derfor må opprettes som en egen post på statsbudsjettet, og holdes utenfor jordbruksavtalen og markedsordningene. Til gjengjeld må staten kunne stille krav tilbake som vil være relevante for beredskapen.

For mer info, ta kontakt med:

Lise Kaldahl Skreddernes, tlf 412 78 729

Ole-Petter Melhus, tlf 902 04 959

Bjørn Arne Skoglund, tlf 416 60 808