Fra Sørfold i Nordland. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Kraftig strukturendring i landbruket i Nordland

Publisert: 31. juli 2014

Fra Sørfold i Nordland. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Produksjonen fra landbruket i Nordland er opprettholdt til tross for en kraftig strukturendring med vesentlig færre bruk. Fylket har utfordringer siden eiendomsstrukturen ikke endres i takt med bruksmåten.

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Nordland fylke. Informasjon om ressursgrunnlaget er hentet fra Arealressurskartet AR5. Barometeret for Nordland viser at jordbruksarealet utgjør to prosent av landarealet i fylket.

Halvparten er produktivt
– Det aller meste av jordbruksarealet i Nordland er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying, forklarer Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås. Frydenlund har hatt ansvaret for utviklingen av det nye Arealbarometeret.

– I Arealressurskartet (AR5) er det de produktive arealene som er kartlagt, i Nordland utgjør dette 50 prosent av landarealet. Arealene som ikke er kartlagt i AR5 er i hovedsak snaumark og disse er klassifisert i andre av Skog og landskap sine undersøkelser, sier Frydenlund.

Avhengig av både store og små bruk
– Landbruket i Nordland er ei viktig næring både for enkeltkommuner og for fylket som helhet. Forhold som matproduksjon, bosetting og sysselsetting er sentrale stikkord i en slik sammenheng, sier Monica Andreassen Iveland, landbruks- og reindriftdirektør ved Fylkesmannen i Nordland. Aktiviteten i landbruket er i stor grad med på å bestemme hvordan Nordland ser ut i dag og i framtiden gjennom sin forming av kulturlandskapet.

– De siste årene har landbruket i Nordland fylke vært gjennom en kraftig strukturendring. Produksjonen er i stor grad opprettholdt på vesentlig færre bruk.  Det ei stor utfordring at eiendomsstrukturen ikke endres i takt med bruksstrukturen. Dette fører til en betydelig andel leiejord, spesielt hos de som har bygd ut større bruk. I mange områder av Nordland er det av arealmessige årsaker heller ikke mulig å øke størrelsen. Skal vi opprettholde produksjonen og kulturlandskapet i fylket er vi dermed også i framtida avhengige av både store og små bruk og med det både heltids- og deltidsbønder, avslutter Iveland.

Skog og landskap og Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av sommeren publisere arealbarometre for samtlige fylker.

Last ned pressemeldingen og Arealbarometer for Nordland.

Artikkel hentet fra Skogoglandskap.no