Kommunal Landbruksforvaltning

Publisert: 10. juni 2015

Landbrukskontorets arbeidsoppgaver er blant annet saksbehandling etter en rekke lover. De viktigste lovene er jordloven, konsesjonsloven og skogbruksloven.
De kommunale kontorene er tillagt forvaltningsoppgaver som omhandler tilskuddsordninger innen jord-/skogbruk, skogfondsordningen, kontrollfunksjoner og arealforvaltning/miljø.

De skal også bistå bøndene ved næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket, herunder veiledning og informasjon om muligheter for finansiering gjennom Innovasjon Norge (Statens nærings- og utviklingsfond) og BU-fondet.

Velferdsordningen innen landbruket er lagt til kontoret. Formålet med ordningen er å yte hjelp ved ferie, fritid og sykdom.

Delt inn i sektorer har de ansvar for følgende:

Jordbruk

 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Husdyrgjødsel
 • Erstatning ved avlingsskade
 • Utstede autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler
 • Nydyrking

Arealforvaltning

 • Bo- og driveplikt for landbrukseiendommer
 • Boplikt på boligeiendommer / egenerklæring om konsesjonsfrihet
 • Fradeling av arealer eller rettigheter etter Jordloven
 • Konsesjon ved erverv av eiendom eller rettigheter
 • Uttalelse til kommuneplan, kommunedelsplaner, reguleringsplaner og til tiltak i LNF-områder.
 • Omdisponering av jordbruksareal
 • Retting av gårdskart
 • Forvalte drivepliktsregelen

Investeringsstøtte til næringsutvikling – bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

 • Etablererstipend
 • Investeringstilskudd
 • Bedriftsutvikling

Kulturlandskap:

 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) – tilskudd til tiltak i kulturlandskapet
 • Generelle miljøtiltak (RMP)- arealtilskudd i utvalgte kulturlandskapsområder

Sjekk med din bostedskommune for mer informasjon.