Jordpakking og agronomi

Publisert: 10. mai 2015

Det meste av overflata på jordet blir overkjørt minst en gang i løpet av vekstsesongen, oftest flere ganger. Er det nødvendig å behandle plantene så dårlig?

Jordpakking og agronomi

Sviktende avlinger og ustabil kvalitet på fôret er et gjennomgående tema i grovfôrproduksjonen. Sjøl om plantematerialet og dyrkingskunnskapen heves, svikter ofte avling og kvalitet. Og det kan være mange årsaker til det. Været er en viktig faktor i vårt arbeid sammen med endringer i klimaet.

Mange av årsakene vi leter etter kan ofte knyttes til det agronomiske, og til maskinene som brukes. Dersom vi ikke har nødvendig kunnskap om jorda vår, og hvordan vi håndterer og bruker den, har vi et dårlig utgangspunkt. Valg av traktorer, maskiner, hjul og dekk har nøye sammenheng med jord og agronomi. Kjennskapen til jorda du bruker og jordas laglighet er helt avgjørende for resultatet.

Jordpakking forbindes ofte bare med tunge traktorer og tunge maskiner. Det er jo en realitet, og at hjul og dekk er en vesentlig faktor. Men når og hvor du kjører er også meget viktig, samtidig som at jorda er godt nok drenert og overflatevannet renner bort.

Hjul og dekk

Stor bæreflate er viktig for å fordele tyngda mest mulig. Derfor er det riktig med både bredde og diameter på hjulene. En kombinasjon av god bredde, stor diameter og lavt luftrykk gir lavest marktrykk. Og dermed mindre jordpakking og kjøreskader.

Det er viktig å velge gode dekk med egenskaper for å kjøre på grasmark, samtidig som det er mulig å ha lavt lufttrykk. Og så må du vurdere om dekkene skal tåle både stor tyngde og stor hastighet i kombinasjon med lavt lufttrykk. Til bedre egenskaper dekkene har, til høyere er prisen. Men du får også lengre levetid og bedre bruksegenskaper.

Tvillinghjul er fortsatt meget aktuelt. Et breidekk kan egentlig ikke erstatte tvillingmontering. Men kanskje er det like aktuelt med breie dekk og tvilling, traktoren og redskapen blir ofte tyngre og tyngre. Samtidig som marktrykket reduseres med tvilling, så øker også stabiliteten i kupert terreng.

Kjøremønster

Med de senere års erfaring med større og tyngre maskiner må vi sette fokus på kjøremønster. Det meste av overflata på jordet blir overkjørt minst en gang i løpet av vekstsesongen, oftest flere ganger. Er det nødvendig å behandle plantene så dårlig? Bruk eksisterende kjøreveger, lag deg nye, eller bruk samme spor flere ganger. Og kjør helst ikke der det er vanskelige forhold. Kan du kjøre det bratteste bare utover, og kan du kjøre oppover med minst mulig lass. Samtidig er det greit å huske at lettere traktor og redskap sparer både diesel og jord.

Kommentar

Sjøl om du har tung redskap kan det gå bra med avlinger og kvalitet. Du har stor kapasitet og kan gjøre jobben når det er gunstig og riktig, men det er viktig at du da bruker agronomikunnskapene sammen med maskinressursene. Best mulig samhandling gir resultater.

Skrevet av Kjell Børresen, Maskinteknisk rådgiver Hedmark Landbruksrådgiving