FoU-møte i Tromsø

Publisert: 7. mars 2016

Nordnorsk Landbruksråd sin FoU-gruppe hadde tirsdag 1. mars sitt første møte for sesongen. Disse møtene gjennomføres jevnlig for å oppdatere behovet for ny kunnskap fra næringa, til institusjonene som kan produsere dette. Bonde- og småbrukarlagets faste medlem i denne gruppa, Olaug Bergset, var forhindret fra å møte, og som vara møtte Mats Jakobsen. Han er mer kjent som Jakobsen på Berg, og ble kåret til Årets Unge Bonde 2015, og mottok prisen under Mat & Landbruk i januar. Det var hyggelig med et nytt bekjentskap i landbruksfamilien, og gledelig å se at det rekrutteres.

Møtet ellers diskuterte dette med formidling av nye kunnskaper og prosjektresultater tilbake til næringa. Formidling av forskningsresultater er et tilbakevendende tema, og vi har behov for å finne bedre ordninger for dette. Det er generell enighet om at vi må ha fokus på formidling og videreføre god kontakt med Grønn forskning, de skal nå danne en plattform for formidling av forskningsresultater.

Prosjektbeskrivelsen for nytt prosjekt «Et arktisk kompetanselandbruk» er sendt inn til Nordland og Troms Fylkeskommuner, med søknad om finansiering, men skal sendes også til andre aktuelle finansieringsinstitusjoner.

Innspill fra gruppearbeid på hurtigruteseminaret er videreformidlet til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet. Innspillene kan deles inn i følgende hovedgrupper:

 • Arktisk kvalitet
 • Agronomi og sortsutvikling
 • Ressurs-/arealutnyttelse, innmark og utmark
 • Klima og bioøkonomi
 • Jordbrukets rammevilkår, virkemidler
 • Utviklingsmuligheter (eks. grønnsaker, bær, geit)
 • Landbruk og samfunn
 • Beitebruk og konflikter i utmark (rovdyr )

Hvis vi får finansiering og prosjektet er i gang bør vi få flere arenaer for ideutvikling. Samtidig må det være en balanse mellom tilfang av ideer og gjennomføringskraft.

Andre ideer som blei lufta var:

 • Avhengighet og balanse mellom «volum-» og lokalmatproduksjon
 • Dyrevelferd, årsak/virkning av dyretragedier
 • Bygninger for kjøttproduksjon
 • Tydeliggjøring av muligheter og begrensninger for økologisk produksjon i nord