Beiteskader av grågås – et problem for bøndene

Publisert: 17. januar 2019

Hvor store økonomiske tap påføres gårdsbruk på grunn av beiteskader av grågås?

Beiteskadene har økt i takt med den økende bestanden av grågås d siste tiår, som kan skyldes en rekke faktorer, blant annet klimaendringer. Beiteskader fra gås kan deles inn i 1) tap av grovfôr 2) tap av spirer og såkorn 3) store mengder avføring som reduserer kvaliteten på innhøstet fôr, 4) nedtråkking av gress/spirer og 5) spredning av frø fra uønskede planter og vekster. Prosjektet som er forfattet av Jo Jorem Aarseth (NIBIO), Ingunn Tombre (NINA) og Sigridur Dalmannsdottir (NIBIO), har kartlagt omfanget på grovfôrproduksjon på Musvær og estimert det økonomiske tapet gårdsdriften påføres.

Se hele rapporten her: NIBIO_RAPPORT_2018_4_154 Grågås