Avling og kvalitet på langvarig eng

Publisert: 14. oktober 2020

Næringa, gjennom Nordnorsk Landbruksråd ønsker å styrke innsatsen, relevansen og samarbeidet innfor forskning og utvikling av Arktisk natur- og landbruk. Nordnorsk Landbruksråd støtter derfor prosjektet: Longtermgras (2016-2020)

Målet med prosjektet var å øke avlingsmengden og forbedre fôrkvaliteten i langvarig eng på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Et delmål var å utvikle arts- og sortsblandinger av gras og belgvekster som er tilpasset fornying av og direktesåing i langvarig eng.

Oppdatering på dette prosjektet kan sees på NIBIOs hjemmesider: Gi enga tid til å finne balansen

Forskerne definerer langvarig eller gammel eng som en eng som har vært gjødsla og høsta i mer enn 10 år uten å ha blitt fornyet ved pløying og såing. Rundt om i landet er det mange slike enger, men produksjonspotensialet er ikke alltid like bra som i en andre- eller tredjeårseng. Den botaniske sammensetninga endrer seg med tiden, noen arter går ut og andre kommer inn. Dette kan påvirke avling og kvalitet.

Les også saken om Grovfôr i fokus