Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Publisert: 28. juni 2016

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».

 

Artikkelserie

Utover sommeren og høsten vil vi presentere en serie med artikler fra det arktiske landbruket.

Artiklene er en presentasjon av prosjekter som har fått penger for å utvikle det arktiske landbruket. Det vil bli smakebiter på kjekjøtt og reinkjøtt, poteter, bær og grønnsaker og mye mer.

 

Penger til satsing på arktisk landbruk

I 2012 mottok de tre fylkesmennene i Nord-Norge penger fra Landbruks- og matdepartementet til en treårig satsing på arktisk landbruk. Pengene skulle brukes til prosjekter som fremmer arktisk landbruk som regionalt fortrinn. Sametinget og fylkeskommunen i Nordland har også bidratt til satsingen.

 

Pengene har blitt forvaltet av et styre sammensatt av finansiørene og representanter fra landbruks- og reindriftsnæringa. Til sammen 25 prosjekter har fått tildelt midler i 2 søknadsrunder. De fleste prosjektene er godt i gang – noen er avsluttet.

 

Et mangfold av prosjekter

Ved fordeling av midlene har det vært forsøkt å bidra til å styrke produksjoner som kan sies å være typisk for det arktiske landbruket og som kan være bærebjelkene i en felles arktisk merkevare. Viktige prosjekter i så måte er Arktisk kjekjøtt, Arktisk grønnsaksproduksjon, Hagebær i arktis, Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon, Økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge, Utprøving av jordbærsorter.

 

Det har ikke minst vært viktig å få med reindrift/reinkjøtt med som en del av arktisk landbrukssatsing – dette ser vi i prosjekter som Kalkyleskjæring av reinslakt, Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering.

 

Samtidig har det vært viktig å jobbe frem arenaer for samordning/samhandling om satsing på arktisk landbruk. Dette ser vi gjennom prosjektene Arktisk lammekongress, Arktiske bæraktiviteter, Et felles løft i arktisk landbruk, Arktiske grønnsaker på sjømatrestauranter i Nord-Norge, Samisk matutvikling i Sapmi.

 

Det er viktig for satsinga et den bygger på kunnskap og kompetanse i alle ledd. Dette viser seg i støtte til prosjekter som Arktisk fagskole, FoU nett Barents, Kompetanselandbruk, Agronomi i arktisk landbruk.

 

Utfordringa videre er å få satsinga inn under ei felles satsing/felles merkevare. En betydelig andel av midlene er brukt til et prosjekt som skal jobbe med dette – Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk. Det er også gitt midler til mindre merkevareprosjekter som Arktisk mat fra Nortura Målselv og forstudie Arktisk mat, merkevare og marked.

 

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 1 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Totalt er kr 12 335 162 innvilget til 24 ulike prosjekter.

 

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

 

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

 

God arktisk sommer!

 

Bilde: Kje hos Jacobsen på Berg utenfor Tromsø. Foto: Marianne Uleberg

Oversikt over alle prosjektene: Oversikt arktiske prosjekter (2)

 

Kontaktpersoner:

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

 

Lenker:

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

 

Rapporter fra avsluttede prosjekter – arktisk landbruk