Arktisk landbruk – Det trengs flere produsenter av arktiske råvarer

Publisert: 2. august 2016

Hvis Arktisk Mat skal kunne bli en suksess må tilgangen på grønnsaker og andre arktiske råvarer være forutsigbar.

ArtNor AS gjennomførte i 2014 forstudien «Arktisk mat, merkevare og marked» der de så på muligheten for å øke matproduksjonen i Nord-Norge og å kunne bruke mer råvarer produsert i landsdelen. Dette arbeidet er fulgt opp av prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» som eies av produsentorganisasjonen Ottar og drives i nært samarbeid med Tromspotet og Art Nor. Dette prosjektet ble presentert i en egen artikkel 26. juli.

Råvareleverandører og råvaretilgang innen reinkjøtt og urter i Nord-Norge er kartlagt. Prosjektet har også kartlagt de potetmiljøene i landsdelen som har et potensiale til å øke potetproduksjon og de har sett på etablerte miljøer for produksjon av rotvekster.

Prosjektleder Per Clausen sier « det er et potensial for økt verdiskaping for å skape felles merkevare, produktsamarbeid og salg/markedsføring, og potensialet er størst for grønnsaker. For urter og reinkjøtt er råvaretilgangen enda for usikker». På spørsmål om verdien av prosjektet sier Clausen «at det helt klart har vært nyttig og nødvendig å gjennomføre denne forstudien med kartlegging av både råvareleverandører og råvaretilgang slik at forutsetningene for videre satsing ble avklart».

Prosjektet har hatt et budsjett på kr 383 750 og har fått ett tilskudd til utvikling av arktisk landbruk på kr 303 562. Prosjektet er eid av ArtNor AS og prosjektleder har vært Per Clausen, Arktisk Kjøkken AS.

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr. 6 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 09.08.16 og handler om prosjektet «Arktisk lokalmat i et globalt perspektiv». Totalt er kr 12335162 innvilget til 24 ulike prosjekter.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, Sametinget, Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Lenke – til den første artikkelen: https://arktisklandbruk.no/artikkelserie-arktiske-prosjekter/

Sluttrapport

Bilde: valurt, foto Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland

Kontaktpersoner:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf 75 54 78 43