Arktisk Landbruk – Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Publisert: 30. august 2016

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

Mål for prosjektet:

Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må kommuniseres gjennom en tydelig opprinnelse ovenfor forbruker. I tillegg skal det utvikles en Arktisk materklæring for Nord-Norge. Det skal også utarbeides generelle avtaler for salg og logistikk. Dette vil på sikt samlet bidra til merkevarebygging av arktisk landbruk.

Arbeidet i prosjektet:

Arbeidet i prosjektet er organisert i tre faser: kartlegging, organisering og drift. I kartleggingsfasen ble det utarbeidet en situasjonsanalyse av både produsenter og matmiljøet i landsdelen, forskning, samt forankring av eierskapet i måltidsnæringene. En del av dette er lagt offentlig på Nordnorsk landbruksråd sine sider, www.arktisklandbruk.no.

Forankring:

Den viktigste oppgaven nå er å få forankret eierskapet hos produsentene i landsdelen, sier prosjektkoordinator Anne Karine Statle fra LofotenMat SA. I den sammenheng arrangeres det seminar i Tromsø den 14. oktober.

Styringsgruppe:

Prosjektet har en egen styringsgruppe som er bredt sammensatt. Gruppen representerer hele landsdelen. Styringsgruppen har bred erfaring både på produsentnivå, ulike næringer, i organisasjoner og forskningsnivå.

Målgruppe:

Målgruppen for prosjektet er produsenter, videreforedlere, dagligvarekjedene og offentlige institusjoner. Målet er at disse skal oppleve en større etterspørsel som resultat av større fokus på synlighet av kvalitet og opprinnelse fra landsdelen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er lokalisert både i og utenfor landsdelen. Innovasjon Norge i Nordland, Troms og Finnmark har etablert et landsdelsprosjekt med visjon om å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt anerkjent matregion. Prosjektkoordinator er i referansegruppen til prosjektet.

Fakta om prosjektet

Totalkostnad: 3 972 100 kr

Arktiske midler: 3 369 600 kr

Ferdigstilles: juli 2017

Prosjekteier: Nordnorsk landbruksråd

Prosjektkoordinator: Anne Karine Statle, LofotenMat SA

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27/911 48 992

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf 75 54 78 43

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 12 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 1. september og handler om økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger

Lenker:

www.arktisklandbruk.no

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Dokument: årsrapport 2015

Bilde: Lofotlam, pølser og fenalår, foto: Rolf Ørjan Høgseth

Årsrapport 2015 Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk