Arktisk landbruk – Arktisk lammekongress 2014

Publisert: 12. juli 2016

Sauenæringen i Nord-Norge opplever en nedgang. Samtidig viser regionale prosjekt som «Det eventyrlige Vesterålslammet» at det er mulig å få til optimisme og positiv utvikling. Med dette som bakgrunn ble initiativet til et felles nordnorsk arrangement, en Arktisk lammekongress, tatt.

Arktisk lammekongress 2014 ble arrangert i Tromsø 21.-23. mars 2014 med hele 132 deltakere. Prosjekteier og arrangør var «Det eventyrlige Vesterålslammet» i samarbeid med Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Troms landbruksfaglige senter. Kongressen hadde følgende mål:

  • Samarbeid/samhandling mellom sauenæringen, foredlingsaktører, forvaltning og forskningsmiljø
  • Fokus på utvikling og utnytting av nordnorsk lam
  • Øke kunnskapen og lønnsomheten i næringen gjennom engasjerte og inspirerende innlegg
  • Fokus på å øke produksjon og lønnsomhet, og tiltak som fjerner flaskehalser
  • På sikt øke rekruttering, øke verdiskaping og øke næringsaktivitet
  • Nettverksbygging

For å nå disse målsettingene var det lagt opp til et program med innlegg/foredrag fra en rekke aktører, og med tema som omhandlet hele verdikjeden fra primærproduksjonen via videreforedling til merkevarebygging. Gjennom utstilling i foajeen og hyppige pauser var det også tilrettelagt for dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Arktisk lammekongress 2014 hadde et totalbudsjett på kr. 629000,-, og fikk innvilget kr. 140000 fra midlene til arktisk landbruk. I sin vurdering for tildeling av midlene fremhevet styret for forvaltning av midlene til utvikling av Arktisk landbruk at kongressen var godt forankret i næringen i Vesterålen, samt godt forankret innenfor sau- og geiteaktørene i landsdelen. Styret vurderte det også slik at konferanser av denne typen er viktige nettverksbyggingstiltak.

Deltakernes evaluering av kongressen viste at deltakerne var meget godt fornøyd med både innhold og gjennomføring. I evalueringen kom det også fram at 83 % av de som hadde svart var interessert i å delta på en senere lammekongress.

Den positive responsen på kongressen og den positive effekten av det regionale prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet» tyder på et potensiale for sauenæringen som det bør jobbes videre med i Vesterålen og i Nord-Norge.

Kongressens program og sluttrapport finner du ved å følge lenkene.

Lenke til program: http://www.nsg.no/getfile.php/1361695/NSG-bilder/Forsiden/Program%20ALK.pdf

Sluttrapport: Arktisk lammekongress 2014 – Sluttrapport

Fakta:

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 3 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 19.07. og handler om Agronomi i arktisk landbruk.

Totalt er kr 12 33562 innvilget til 24 ulike prosjekter.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Kontaktpersoner:

Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland, fmnoath@fylkesmannen.no, tlf: 75 54 78 45

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992