Arktisk fagskole – et kompetansetilbud for den nordnorske bonden

Publisert: 13. oktober 2016

For å imøtekomme målsettingen om matproduksjon i hele landet, og det fortrinn som arktisk kvalitet har, ønsker Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole å utvikle og tilby et fagskoletilbud for arktisk landbruk. I dag er det ingen naturbruksutdanning i Nord-Norge utover videregående opplæring. Det nærmeste er Nord universitet i Steinkjer.

Bakgrunn

Landbruket står overfor store utfordringer i årene framover med økt etterspørsel etter mat, usikker klimatisk utvikling og økte krav til effektivisering innenfor bærekraftige rammer. Det er derfor avgjørende for matnasjonen Norge å kunne rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament.

God kunnskap om agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringa.

Hva er fagskole?

Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på relevant studieprogram i videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Prosjektet

Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole vil utvikle og tilby et fagskoletilbud for arktisk landbruk. Studiet er tenkt å være 1-årig, men gjennomføres som deltidsutdanning over 2 år og organiseres med samlinger, samt noe nettundervisning.

Fagskoletilbudet er tenkt inndelt i 4 moduler:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Arktisk agronomi og planteproduksjon
  • Arktisk bær- og grønnsakdyrking, potet
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Målgruppene er blant annet agronomer, fagarbeidere og selvstendig næringsdrivende i landbruket.

Endt utdanning vil gi tittelen «agrotekniker i arktisk planteproduksjon og driftsledelse».

Resultater så langt

Prosjektet er godt i gang. Det er forankret i alle tre fylkeskommuner at det er ønskelig med et slikt opplæringstilbud for faglig styrking av gårdbrukere og rådgivingsapparat med fokus på nordnorske forhold.

Forslag til undervisningsopplegg er klart. Før opplæringstilbudet kan gis, må det ha godkjenning fra NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Fagskolen Troms som har ansvar for å godkjenne evt nye fagskoletilbud, avventer videre avklaring til ny stortingsmelding om fagskoletilbudet foreligger høsten 2016. Avklaring av om det blir etablert et fagskoletilbud for arktisk landbruk vil derfor tidligst komme våren 2017.

Fakta om prosjektet:

Prosjekteier: Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole

Prosjektleder: Oddny Asbøl, Troms landbruksfaglige senter

Arbeidsfrist: 01.03.2018

Totalkostnad: kr 400 000

Arktiske midler: 300000

Foto. Erlend Winje

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er siste artikkel i en serie på 25 om bruken av midler til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12335162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Kontaktpersoner

Oddny Asbøl, prosjektleder, Troms landbruksfaglige senter, oddny.asbol@tromsfylke.no

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Lenker:

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Troms landbruksfaglige senter

Stolt arktisk bonde

Prosjektbeskrivelse