Agri Analyse rapport 3 – 2022

Publisert: 3. juni 2022

På bakgrunn av en bekymring over nedgangen i antall bruk i Troms og Finnmark, samt sviktende økonomi blant bøndene fikk Agri Anlayse et oppdrag fra Bondelagene i Troms og Finnmark. Oppdraget var å gi en utredning om situasjonen og tilhørende tiltak for å bedre situasjonen. Troms og Finnmark fylkeskommune støttet prosjektet økonomisk.

Rapportens innledning har fokus på at målene i landbrukspolitikken er at det skal være landbruk over hele landet, at arealet skal holdes i hevd og at selvforsyningsgraden av jordbruksvarer basert på norske ressurser skal økes til minimum 50 prosent. I Troms og Finnmark har det blitt færre bønder, areal har gått ut av produksjon og det er underdekning av kjøtt i markedet. For å snu den negative trenden, har forfatterne av rapporten kommet med forslag til en egen Nord-Norgesatsning i form av økte midler til investeringer, til beitebruk og til økning i distriktstilskuddet for kjøtt og melk i Troms og Finnmark.

Hele rapporten kan leses her – Rapport 3 – 2022: Fra tall til tiltak